کاهش زمان بازپرداخت مبلغ انصراف از ثبت نام خودروهای سایپا