عفو بین ‌الملل دو طرف درگیر در اوکراین را به ارتکاب ...