سلایق مختلف جریان اصولگرا در کنار یکدیگر قرار گرفته اند