دیده‌بان حقوق بشر اعمال فشار علیه کشورهای عرب را خواستار شد