گسترش فعالیت پارک علم و فناوری در شهرستان‌های استان هرمزگان