18 پایگاه الکترونیکی در لرستان ارزیابی نو آموزان بدو ورود را انجام خواهد داد