فرماندار ارومیه: مبارزه با مواد مخدر به ارائه گزارش محدود نشود