شکستن حرمت داوری کمکی به فوتبال نمی‌کند/ مردم شریف آذربایجان نسبت به فرافکنی‌ها آگاهانه رفتار کنند