فعالیت کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و اندونزی از سرگرفته شد/ مذاکره برای ایجاد پرواز مستقیم بین دو کش