نقش داماد ایرانی در برگزاری کنسرت گروه آلمانی و دیدار شرق و غرب