بیداری اسلامی جهان اسلام برگرفته از فرهنگ مقاومت ایران است