مديران فرهنگی خرمشهر به فكر تبليغات خودشان هستند / هنرمندان تئاتر در شرايط سختی تمرين مي كنند