خبرنگاران برای پوشش بزرگداشت امام (ره) کارت تهیه کنند