منابع آب و برق کشور در شرایط نیمه بحرانی قرار دارد