کاهش شدید ارزش «افغانی»؛ نمکی تازه به زخم‌ اقتصاد بیمار