راه جلوگیری از تکرار اشتباهات نسل‌های قبل، اعتماد بین نسلی است