توسعه سند راهبردی پارک علم و فناوری خراسان به فناوری‌های نرم