«باند اصفهانی‌های فوتبال ایران» تا چه میزان واقعی است؟