تصاویر/ رونمایی از ضریح نمادین امام حسین(ع)وحضرت ابوالفضل(ع)