معاون برنامه ریزی فرمانداری قزوین: 50 درصد تعهد اشتغال استان مربوط به شهرستان قزوین است