توسط شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه خراسان رضوي