نشست نقش مطالعات قرآنی در تحول علوم انسانی برگزار می‌شود