واکنش روحانی به منتقدانش اشتباه هم دارد اما ارادی است