دیدار شرکت کنندگان در مسابقات بین المللی قرآن کریم با مقام معظم رهبری