قرارگاه پدافند هوایی آمادگی دفاع با هر تهدید احتمالی را دارد