لزوم خودکفایی فرودگاه‌ها / رفسنجان تولیدکننده دومین محصول ارزآور کشور