تردد کامیون و کامیونت همچنان در محور چالوس و هراز ممنوع است