رهاسازی یک شاه بوف و سه زرده بر در فاروج خراسان شمالی