استاندار کرمان: این استان می تواند پایلوت برنامه های اقتصادی باشد