استاندار خراسان رضوی گفت: پاسخ قاطع رهبری به تهیدات نشانگر عظمت نظام اسلامی است