دستورالعمل پرداخت وام ۸۰ میلیونی به بانک مرکزی ارسال شد