شهرداري منطقه يک رتبه برتر گردشگري پايتخت را کسب نمود