برنامه جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دست تهيه است