ورود زودهنگام به انتخابات موجب فرصت سوزی در خدمات رسانی به مردم می‌شود