برگزاری برنامه روز مزرعه با عنوان «اصول داشت غلات پاییزه»