انحصاری بودن یا نبودن خودرو به رأی عمومی گذاشته شود