پرز مدعی شد: اکثر اسرائیلی‌ها با راه‌حل دو کشوری موافقند