«حمله داعش به مسجدی در عربستان» در گفت وگوی علی خرم ...