رئال برای خرید آخرین میراث فرگوسن گنج خود را می‌فروشد؟