دیپلمات صهیونیست: از رود اردن تا مدیترانه مال ماست !