کلنگ بزرگترین مجتمع پرورش ماهیان گرم آبی لرستان به زمین زده شد