وزرای ایران و اندونزی بر گسترش همکاری های تجاری و سرمایه گذاری تاکید کردند