حمایت کانون داوران از فغانی؛‌ فوتبال دوستان آذربایجان نسبت به فرافکنی‌ها آگاهانه برخورد کنند