طرح برخورد با رانندگان سرمست از غرور و ثروت در همدان به اجرا در آمد