دستگاه های استان در راه اندازی کار سرمایه گذاران تعلل نکنند