صرفه جویی5 میلیارد ریالی بدلیل عدم حضور در نمایشگاه کتاب