القاب مولا که کمتر شنیده ایم/ انتظار نوجوان در پله112