سقائيان توضيحاتش را داد، آيا سوال كنندگان قانع شدند؟