فرهیختگان و نخبگان زن در حسینیه جماران حضور می یابند