دستور العملی برای ثبت نام افراد جامانده از یارانه نقدی صادر نشده است